за нас
"Булелектрикс" ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи със следния обхват:

ПЪРВА ГРУПА

строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ – Удостоверение № І-008866
ВТОРА ГРУПA

строежи от транспортната инфраструктура – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ – Удостоверение № ІІ-001975
ТРЕТА ГРУПА

строежи от енергийната инфраструктура – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – Удостоверение № ІІІ-002119
ЧЕТВЪРТА ГРУПА

строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – Удостоверение № ІV-004322
ПЕТА ГРУПА

отделни видове СМР – Удостоверение № V-005749

За ефективното управление на дейностите, за гарантиране на качеството на резултатите и повишаване на удовлетвореността на клиентите и заинтересованите участници в «Булелектрикс» ООД от 2008 г. е разработена и функционира Интегрирана система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 за управление на качество, ISO 14001:2004 за управление на околната среда, BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


ОСНОВНА ПОЛИТИКА – Лоялност към клиента. Изграждане на взаимно доверие и дългосрочно партньорство.

ОСНОВНА ЦЕЛ – Пълно удовлетворение на клиента. Познаваме достатъчно добре изискванията на енергийните компании и можем да препоръчаме на клиента най-доброто за него решение.

РЕСУРСИ – най-голямото богатство на фирмата е висококвалифицирания и силно мотивиран екип. Отлична сплав от квалифицирани, с дългогодишен опит в областта на електроизграждането и млади, високообразовани и амбициозни сътрудници. Разполагаме и с цялата необходима механизация и специализирани инструменти за реализация на обекти.